Šī privātuma politika tiek piemērota visiem fizisko personu datiem, ko vāc, izmanto un citādākos veidos apstrādā AS “Dinamo Rīga” (turpmāk – Privātuma politika). 

 

AS “Dinamo Rīga” (turpmāk – Dinamo) ir Privātuma politikā norādīto datu pārzinis. Vienotais reģistrācijas numurs: 40103162014, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013. AS “Dinamo Rīga” interneta mājaslapa ir www.dinamoriga.lv . Dinamo aizsargā fizisko personu (turpmāk – Fiziskās personas) datus un saņemto informāciju atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai un fizisko personu datu aizsardzības likumam un regulāri uzlabo Privātuma politiku. Dinamo informē Fiziskās personas, kuru dati tiek apstrādāti par jebkurām izmaiņām šajā Privātuma politikā, publicējot labojumus mājaslapā ar datumu, kurā tie ir spēkā. Jebkura Fiziskā persona vienmēr var uzdot jautājumus saistībā ar Privātuma politiku, sūtot tos uz info@dinamoriga.eu.

Dinamo izmanto jebkādu Fizisko personu identificējošu informāciju, ko Dinamo sniedz klienti, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu saņēmēji, lai izpildītu šo personu prasības. Mēs saglabājam kontroli un atbildību par to, kā šī informācija tiek izmantota. Daļa šīs informācijas var tikt uzglabāta vai apstrādāta datoros, bet cita daļa papīra materiālos, kā, piemēram, anketās, līgumos u.c.. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim, ka tiek veikti atbilstoši aizsardzības pasākumi, lai iepriekšminētā informācija būtu drošībā.

Privātuma politika ietver noteikumus par fizisko personu datu apstrādi interneta mājaslapā www.dinamoriga.lv, par fizisko personu datu apstrādi Dinamo birojā, kas ir saskaņā ar Dinamo iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumiem, kā arī citu fizisko personu datu apstrādi, kuru datus vāc, izmanto un apstrādā Dinamo.

 

 1. Privātuma politikas piemērošana

 

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

 

 1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • Dinamo uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem;
 • Dinamo darbiniekiem, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Fiziskajām personām - klientiem, pakalpojumu sniedzējiem, Dinamo pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Dinamo jebkādu informāciju.

 

 1. Privātuma politika tiek attiecināta uz jebkādu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā personas sniedz personas datus Dinamo un kādā veidā šie dati tiek apstrādāti (papīra formā, elektroniskā vidē).

 

 1. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko persona tiek informēta brīdī, kad tā sniedz attiecīgus datus Dinamo.

 

 1. Dinamo leģitīmās intereses

 

 1. Dinamo pastāv leģitīmās intereses, kuras tiek nodrošinātas, tai skaitā apstrādājot Fizisko personu datus, tāpēc turpmāk ir uzskaitītas Dinamo leģitīmās intereses:

 

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt hokeja komandas “Dinamo Rīga” spēļu rīkošanas un ar to saistītos pakalpojumus;
 • pārbaudīt Fiziskās personas identitāti pirms līguma noslēgšanas, ja tas ir nepieciešams;
 • nodrošināt līgumu saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • analizēt Dinamo interneta mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • administrēt Fiziskās personas kontu Dinamo interneta mājaslapā;
 • veikt darbības Fizisko personu, kas ir reģistrēti klienti Dinamo datubāzēs, noturēšanai;
 • kārtot Fizisko personu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Fizisko personu, kas ir reģistrēti klienti Dinamo datubāzēs, aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • uzraudzīt uzņēmuma darbinieku darbību, lai konstatētu problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

 1. Personas datu apstrādes nolūki

 

 1. Dinamo apstrādā datus šādiem nolūkiem:

 

 1. Interneta mājaslapas uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai interneta mājaslapā:

 

 • Mājaslapas apmeklētāja identificēšanai;
 • Vispiemērotākā mājaslapas apskates un tehniskā risinājuma nodrošināšana mājaslapas apmeklētāja ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai;
 • Iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • Saziņai ar mājaslapas apmeklētājiem.

 

 1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 

 • Fiziskās personas identificēšanai;
 • Līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
 • Preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • Pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • Garantijas saistību izpildei;
 • Peču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • Pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • Fizisko personu apkalpošanai;
 • Iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • Norēķinu administrēšanai;
 • Parādu atgūšanai un piedziņai.

 

 1. Uzņēmējdarbības plānošanai, veikšanai un analītikai:

 

 • Statistikai un uzņēmējdarbības analīzei;
 • Darbinieku uzskaitei, darbinieku darba samaksas nodrošināšanai;
 • Uzņēmuma grāmatvedības plānošanai;
 • Plānošanai un uzskaitei;
 • Efektivitātes mērīšanai;
 • Datu kvalitātes nodrošināšanai;
 • Tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • Atskaišu sagatavošanai;
 • Klientu aptauju veikšanai;
 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Uzņēmuma un darbinieku īpašuma aizsardzībai.

 

 1. Ja Dinamo apstrādā personu datus citos iepriekšējos punktos neminētos nolūkos, tādā gadījumā Dinamo paziņo par šādu datu apstrādi personai.

 

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 

 1. Dinamo apstrādā Fizisko personu datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem, ņemot vērā Fizisko personu datu apstrādes mērķi:

 

 • līgumu noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Fizisko personu pieteikuma, kā arī saistībā ar pakalpojumu sniedzēju vai saņēmēju pieprasījuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Dinamo saistošos ārējos normatīvajos aktos noteikto;
 • saskaņā ar Fiziskās personas - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmo interešu nodrošināšanai - lai realizētu iepriekšminētās Dinamo leģitīmās intereses, kas izriet no likuma vai līguma, vai ir pamatojamas ar kādu citu pamatu;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Dinamo nodarbināto personu, klientu, pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju fizisko un īpašuma drošību.

 

 1. Fizisko personu datu drošība

 

Dinamo nodrošina Fizisko personu datu aizsardzību, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai pēc iespējas izvairītos no privātuma pārkāpšanas. Dinamo izmanto šādus drošības pasākumus: ielaušanās atklāšanas un aizsardzības pret ielaušanos programmas (antivīrusi), ugunsmūri, lietotāju paroles, kā arī citus aizsardzības pasākumus atbilstoši finansiāliem resursiem un tehnikas attīstības iespējām, u.c..

 

 1. Fizisko personu datu nodošana trešajām personām

 

 1. Dinamo neizpauž trešajām personām, kuras nav datu apstrādātāji, Fizisko personu datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

 

 1. Gadījumā, ja Dinamo veic Fizisko personu datu nodošanu trešai personai, tas notiek:
 • saskaņā ar Fiziskās personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Dinamo leģitīmo interešu aizsardzībai;
 • ja tas notiek saskaņā ar līgumu, lai nodrošinātu savu saistību izpildi un Fiziskā persona ir devusi savu piekrišanu, parakstot šo līgumu.

 

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Fizisko personu dati tiek nodoti ārpus Latvijas Republikas teritorijas esošajām valstīm. Šādos gadījumos Dinamo nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

 1. Fizisko personu tiesības attiecībā uz personas datiem

 

 1. Fiziskām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Dinamo piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Dinamo veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Fizisko personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Dinamo leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Dinamo pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

 

 1. Fiziskā persona var pieprasīt savu tiesību īstenošanu, ierodoties klātienē juridiskajā adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai arī, sūtot elektroniskā pasta vēstuli, ar kuru ir iespējams pārliecināties par sūtītāja identitāti.

 

 1. Saņemot Fiziskās personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Dinamo pārliecinās par Fiziskās personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbildi Fiziskā persona saņem pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā uz norādīto kontaktadresi, vai citā veidā, ko norāda Fiziskā persona.

 

 1. Fiziskai personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu ierodoties klātienē juridiskajā adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, sūtot elektroniskā pasta vēstuli, kura ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu vai sazinoties ar Dinamo, zvanot uz interneta mājaslapā norādīto telefona numuru un nosaucot personu identificējošu informāciju, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

 

 1. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Fiziskās personas piekrišana bija spēkā.

 

 1. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

 1. Personas datu glabāšana

 

 1. Dinamo glabā un apstrādā datus tādā laika posmā, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu no līgumiem vai normatīvajiem aktiem izrietošu noteikumu ievērošanu vai kamēr pastāv Dinamo leģitīmās intereses, vai kamēr Fiziskā persona dod savu piekrišanu.

 

 1. Pēc 8.1.punktā minētā laika posma iztecēšanas, Fizisko personu dati tiek dzēsti.

 

 1. Dinamo paziņojumi Fiziskām personām

 

 1. Dinamo sūta paziņojumus (tajā skaitā arī komerciālus) Fiziskām personām, pamatojoties uz šo personu sniegtām piekrišanām uz Fizisko personu elektroniskā pasta adresēm. Piekrišana šādi nosūtītiem paziņojumiem tiek dota, pildot Dinamo anketas, aptaujas, slēdzot līgumus ar Dinamo vai izsakot savu piekrišanu citā veidā, kas tiek reģistrēts.

 

 1. Fiziskā persona var jebkurā laikā atteikties no 9.1.punktā minēto paziņojumu saņemšanas, par ko paziņo Dinamo un Dinamo pēc Fiziskās personas lūguma apstrādes izbeidz paziņojumu izsūtīšanu. Fiziskās personas lūguma apstrāde var aizņemt vairākas dienas, kas ir atkarīgs no tehnoloģiskajām iespējām un darba laika.

 

 1. Sīkdatņu un interneta mājaslapas datu apstrāde

 

 1. Dinamo var apkopot un uzglabāt šādus datus par interneta mājaslapas lietotājiem:
 • informāciju par interneta mājaslapas lietotāju datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
 • interneta mājaslapas lietotāju ģeogrāfisko atrašanās vietu;
 • informāciju, kuru interneta mājaslapas lietotāji sniedz, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai;
 • informāciju, kuru interneta mājaslapas lietotāji sniedz, reģistrējoties;
 • jebkuru citu informāciju, kuru interneta mājaslapas lietotāji vēlas nosūtīt Dinamo.
  1. Dinamo var izmantot interneta mājaslapas lietotāju personas datus, lai:
 • nodrošinātu interneta mājaslapas lietotāju ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;
 • atbildētu uz interneta mājaslapas lietotāju informācijas pieprasījumiem;
 • novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;
 • nodrošinātu interneta mājaslapas lietotāju datu drošību.
  1. Dinamo izmanto īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauj Dinamo izsekot interneta mājaslapas lietotāju darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas interneta mājaslapas lietotāju iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas interneta mājaslapas lietotāju iekārtā starp sesijām. Dinamo tās izmanto, lai autentificētu interneta mājaslapas lietotājus un atcerētos interneta mājaslapas lietotāju iestatījumus.

 

 1. Dinamo lieto arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošu un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi.

 

 1. Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātas, kuru izmantošanai interneta mājaslapas lietotāji var nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes Dinamo izmanto “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personu identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analytics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

 

Lai piekristu vai nepiekristu sīkdatņu izantošanai, lūdzam spiest šeit.

 1. Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

 

 1. Citi noteikumi

 

 1. Dinamo ir tiesības papildināt, grozīt un mainīt Privātuma politikā noteikto, ņemot vērā normatīvo tiesību aktu prasības. Atjaunotā Privātuma politika tiek izlikta Dinamo interneta mājaslapā.

 

 1. Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Dinamo iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumiem.